آزمایشگاه سیم شرکت دراک ایرانیان

رعایت موازین و استانداردهای کنترل کیفی سبب گردیده است تا شرکت سیم و کابل دراک به عنوان آزمایشگاه همکار از سوی سازمان ملی استاندارد ایران برگزیده و موفق به دریافت گواهینامه های مرتبط با آن گردد.

تاییده های آزمایشگاه فنی سیم و کابل دراک